Geith International Ltd. sponsorowa³ „nagrodê roku dla sprzêtu dla dealera” podczas ceremonii Machinery Movers, która odby³a siê w hotelu Mount Wolseley…